Ứng thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu

Ứng thầu phải độc lập về pháp lý và với chủ đầu tư, bên mời thầu
Ứng thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu

Đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng có được tham gia đấu thầu các gói thầu do Sở Xây dựng hoặc Ban quản lý xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư hay không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Quốc Cường (tỉnh Cai) đặt hỏi như sau: Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% thuộc Sở Xây dựng. Cho tôi hỏi, đơn vị tôi có được tham gia đấu thầu rãi các gói thầu do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư không?

Năm 2019, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh (là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh), ủy quyền cho Sở Xây dựng trực tiếp quản lý về tổ chức và động của Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh.

Vậy, đơn vị tôi có được tham gia đấu thầu rộng rãi các gói thầu do Ban quản lý dự án tỉnh làm đại diện chủ đầu tư, nhận ủy thác hoặc làm bên mời thầu không?

trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 6 Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

– Chủ đầu tư, bên mời thầu;

– Các nhà thầu lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

– Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3; Điều 6 của Luật Đấu thầu
AÂ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

– Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

– Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

– Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Theo baodautu.vn

Tài Chính Đầu Tư